Blog

6. 5. 2018

Zaměstnávání důchodců

Jestliže od 1.1.2010 zvláštní (jiný) právní předpis, v tomto případě zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, úpravu zvláštních podmínek pro výplatu starobního důchodu v souběhu s výdělečnou činností v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti sjednaných jen na dobu určitou, nejdéle na dobu 1 roku, již neobsahuje, vztahuje se na pracovní poměry na dobu určitou i v případě starobních důchodců od 1. ledna 2010 obecná právní úprava, která však nemůže působit zpětně, tzn. na pracovní poměry na dobu určitou, které vznikly za právního stavu účinného do 31.12.2009. Bylo-li trvání pracovního poměru na dobu určitou s poživatelem starobního důchodu sjednáno před 1.1.2010, skončí doba trvání tohoto pracovního poměru uplynutím sjednané doby podle § 48 odst. 2 zákoníku práce.

Definice pracovní schopnosti: "Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu."

Ano, může. Osoba se zdravotním postižením má stejná práva jako jakákoli jiná osoba žijící na území České republiky
Každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání má možnost vyplnit "Prohlášení poplatníka k dani z příjmů". Na základě něj si může uplatnit u zaměstnavatele slevy na dani. Slevy uplatníte v poměrné výši vzhledem k odpracovaným měsícům v daném roce
Výše výdělku není nijak omezena. Nicméně znovu platí jedno nepsané pravidlo, pokud totiž náš zdravotní stav, na základě kterého čerpáme invalidní důchod, neumožňuje pracovat plnou pracovní dobu, lze jen stěží očekávat výdělky podobné těm, kterých dosahují zaměstnanci, kteří žádné zdravotní omezení nemají.
Zaměstnanec není osvobozen od platby zdravotního ani sociálního pojištění.
Užitečná informace
About sxadmin